Tüzüğümüz

VAKFIN ADI

Van İlim Ve Kültür Vakfı

VAKFIN MERKEZİ

Vakfın merkezi Van olup adresi "Vali Mithat Bey Mah. İskele Cad. Gündüz Sok. No:5 Kat 2 Daire 12 Merkez-Van'dır." Vakıf, Yönetim Kurulu kararı ile yasal düzenlemelere uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilikler açabilir. Şubelerin amacı, vakfın genel amacıdır.

Vakfın amacı doğrultusuna, uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunabilir, üst kuruluşlar kurabilir ve yurtdışında kurulmuş kuruluşlara üye olabilir.

VAKFIN GAYESİ

Vakfın genel gayesi; ilk, orta ve yüksek tahsil kademelerinde öğretim ve eğitim müesseseleri açmak ve işletmek, başta öğretim eğitim imkânı olmayanlara yardımcı olmak, bu gençleri bir taraftan asrın müspet ilimleri ile teçhiz, diğer taraftan milli kültür ve manevi değerlere sahip olarak yetiştirmek, imkanlar sağlamak, burs vermek, bunlarla ilgili her türlü teşebbüste bulunmaktır.

VAKFIN BU GENEL GAYESİNİN GERÇEKLEŞMESİ MAKSADI İLE

A-İlk, orta ve yüksek öğretim kademelerinde okuma imkânı olmayanlara karşılıksız veya sair şekillerde nakdi veya ayni yardım, burslar verir.

B-İlk, Orta ve Yüksek öğretim kademleri öğrencileri için yurtlar ve barınacak yerler sağlar. Aşevleri, okuma ve çalışma salonları açar ve yönetir.

C-Yabancı dil kursları, seminerler, konferanslar ve benzeri akademik faaliyetlerde bulunur.

D- İlk, orta ve yükseköğretim yapma imkânı bulamamış kimseler için kültür ve yetiştirme kursları ile sanat ve meslek kursları açar ve idare eder. Aynı zamanda öğretime yardımcı olmak üzere vakıf mevzuatının müsaadesi dairesinde ana, ilköğretim, orta öğretim lise kolej ve lise öğrenimine davalı yüksek okul, üniversite ile bu okullara hazırlamak için mesleki ve sanat kurslar açar ve işletir.

E- Müspet ilimler ve milli kültürümüze aykırı düşmeyen konularda ve alanlarda münferit ve periyodik yarışmalar düzenler. Destekleme armağanları koyar. Web site kurar, gerçek ve sanal internet ortamında gazete mecmua ve kitap neşriyatı yapar, Radyo ve televizyonlarda ilmi ve terbiyevi mesleki ve kültürel konularda konuşmalar sağlar.

F- Vakfın amaçlarına aykırı düşmeyen ve yasal mevzuatı çerçevesi içinde kalmak kaydıyla çalışma gösteren öteki resmi ve özel kuruluşlarla ve kişilerle işbirliği yapar. AB projeleri baştan olmak üzere, yurtiçi ve yurt dışı destekli her türlü sosyal eğitim ve kültürel amaçlı proje çalışmaları yapar.

G-Milli kültürün kurulmasında, halkın manevi değerlere olan ilgisinin arttırılmasında ve güçlendirilmesinde gerekli çalışmaları yapar. Ve bu kabil çalışmaları yapan özel ve resmi kuruluş ve kişilerle ilişkiler kurar. Şartlı veya karşılıksız yardımda bulunur.

H- Halkın dini ve manevi maksat ve ölçüler içinde yapmak istediği münferit veya tolu yardımların, fitre ve zekât yardımlarının, yardım edenlerin arzuları veçhi ile gerçekleştirilmesinde düzenleme ve yönetme çalışmaları yapar.

İ- Vakıf gayesinin tahakkuku için, yurt içi ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynı ve nakdi bağış ve yardım almak, yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı vakıf ve derneklere aynı ve nakdi bağış yardımda bulunmak.

K- Vakfa verilecek menkul ve gayrimenkullerin gelirlerini idare etmek, vakıf iş yerlerinde kullanmak üzere nakil vasıta almak, iktisadi, ticari ve sanayi gayeli çalışmalar yapmak.

L- Vakfın genel gayesine aykırı düşmeyen öteki bütün faaliyetlerde bulunur.

VAKFIN ÇALIŞMALARI:

Vakıf, amacının tahakkuk edilmesi için çalışmalarını ihtiyaca göre kurulacak, bölüm yönetimleri aracılığı ile düzenler

Başlıca bölüm yöntemleri şunlardır:

A-Bütçe ve Koordinasyon Bölümü (Başkanlığı)

B-Yardım Kültür ve Eğitim Çalışmaları(Başkanlığı)

C-Basın Yayın Bölümü(Başkanlığı)

D-Okullar, Yurtlar, Pansiyonlar Kurslar Bölümü (Başkanlığı)

E-Halk Yardımlarını ve Hayır Müessesi Bağışlarını Yönteme Bölümü (Başkanlığı), (zekât ve bağışlar için)

F- Ekonomik İşler Bölümü (Başkalığı)

Bölümlerin kurulması, ilgası ve değiştirilmesi, mütevelli heyetinin kararı ile olur. Bu bölümlerin başkan ve yöneticilerinin sorumlulukları kendileri ile yapılacak sözleşmelerle tayin ve tespit edilir.

 

>
Online Ziyaretçi Sayısı : 3347      Toplam Ziyaretçi Sayısı : 202316