Misyon ve Vizyonumuz

Vakfın Gayesi; 

Vakfın genel gayesi; ilk, orta ve yüksek tahsil kademelerinde öğretim ve eğitim müesseseleri açmak ve işletmek, başta öğretim eğitim imkânı olmayanlara yardımcı olmak, bu gençleri bir taraftan asrın müspet ilimleri ile teçhiz, diğer taraftan milli kültür ve manevi değerlere sahip olarak yetiştirmek,  imkanlar sağlamak, burs vermek, bunlarla ilgili her türlü teşebbüste bulunmaktır.

Vakfın Faaliyetleri;

A-İlk, orta ve yüksek öğretim kademelerinde okuma imkânı olmayanlara karşılıksız veya sair şekillerde nakdi veya ayni yardım, burslar verir.

B-İlk, Orta ve Yüksek öğretim kademleri öğrencileri için yurtlar ve barınacak yerler sağlar. Aşevleri, okuma ve çalışma salonları açar ve yönetir.

C-Yabancı dil kursları, seminerler, konferanslar ve benzeri akademik faaliyetlerde bulunur.

D- İlk, orta ve yükseköğretim yapma imkânı bulamamış kimseler için kültür ve yetiştirme kursları ile sanat ve meslek kursları açar ve idare eder. Aynı zamanda öğretime yardımcı olmak üzere vakıf mevzuatının müsaadesi dairesinde ana, ilköğretim, orta öğretim lise kolej ve lise öğrenimine davalı yüksek okul, üniversite ile bu okullara hazırlamak için mesleki ve sanat kurslar açar ve işletir.

E- Müspet ilimler ve milli kültürümüze aykırı düşmeyen konularda ve alanlarda münferit ve periyodik yarışmalar düzenler. Destekleme armağanları koyar. Web site kurar, gerçek ve sanal internet ortamında gazete mecmua ve kitap neşriyatı yapar, Radyo ve televizyonlarda ilmi ve terbiyevi mesleki ve kültürel konularda konuşmalar sağlar.

F- Vakfın amaçlarına aykırı düşmeyen ve yasal mevzuatı çerçevesi içinde kalmak kaydıyla çalışma gösteren öteki resmi ve özel kuruluşlarla ve kişilerle işbirliği yapar. AB projeleri baştan olmak üzere, yurtiçi ve yurt dışı destekli her türlü sosyal eğitim ve kültürel amaçlı proje çalışmaları yapar.

G-Milli kültürün kurulmasında, halkın manevi değerlere olan ilgisinin arttırılmasında ve güçlendirilmesinde gerekli çalışmaları yapar. Ve bu kabil çalışmaları yapan özel ve resmi kuruluş ve kişilerle ilişkiler kurar. Şartlı veya karşılıksız yardımda bulunur.

H- Halkın dini ve manevi maksat ve ölçüler içinde yapmak istediği münferit veya tolu yardımların, fitre ve zekât yardımlarının, yardım edenlerin arzuları veçhi ile gerçekleştirilmesinde düzenleme ve yönetme çalışmaları yapar.

İ- Vakıf gayesinin tahakkuku için, yurt içi ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynı ve nakdi bağış ve yardım almak, yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı vakıf ve derneklere aynı ve nakdi bağış yardımda bulunmak.

K- Vakfa verilecek menkul ve gayrimenkullerin gelirlerini idare etmek, vakıf iş yerlerinde kullanmak üzere nakil vasıta almak, iktisadi, ticari ve sanayi gayeli çalışmalar yapmak.

L- Vakfın genel gayesine aykırı düşmeyen öteki bütün faaliyetlerde bulunur.

>
Online Ziyaretçi Sayısı : 3929      Toplam Ziyaretçi Sayısı : 216180